Menu
Kartınız

Kişisel Verilerin Korunması

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ
Veri sorumlusu sıfatıyla Civaner Makina Endüstrisi İç ve Dış Tic. A.Ş. olarak kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasında her türlü kişisel verinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında olması ve bu kanuna uygun şekilde işlenerek saklanması hususlarına önem vermekteyiz. Bu bağlamda Şirketimiz; bizzat kendisi için veya bir şirket veya kuruluşun temsilcisi olarak şirketimizle iletişime geçen müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve iş başvurusunda bulunmak veya internet sitemizi ziyaret etmek suretiyle ya da diğer herhangi bir şekilde bizimle ilişki tesis eden gerçek kişilerin kişisel verilerini (kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişilere ilişkin her türlü bilgi) “Veri Sorumlusu” sıfatıyla işlemektedir. ( Veri Sorumlusu : Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir. Aksi belirtilmediği müddetçe kişisel veri işleme faaliyetleri bakımından veri sorumlusu Şirketimizdir. )

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER, AMAÇLARIMIZ VE SAKLAMA YÖNTEMLERİMİZ
Veri sahibinin açık rızasıyla ve KVKK’ nun 5 ve 6’ncı maddelerinde öngörülen hallerde İlgili mevzuat ve işbu bilgilendirme ve aydınlatma metninde yer alan esaslar doğrultusunda genel ve özel nitelikli kişisel verileri işlemekteyiz.
Bu kapsamda;
Ad, soyad, kimlik numarası , meslek, unvan, çalışılan kurum/kuruluş bilgisi, eğitim geçmişi, çalışma geçmişi, cinsiyet, kan grubu, fotoğraf, medeni durum, vatandaşlık durumu, Ev, iş yeri veya geçici ikamet yerine ait adres, telefon, elektronik posta adresi gibi iletişim bilgileri, vergi mükellefiyeti durumu ve varsa veli, vasi ve vekile ilişkin bilgiler gibi veri sahibini tanımaya yönelik veriler, Civaner’e iş başvurusunda bulunmanız halinde bu hususta temin edilen özgeçmiş dâhil sair veriler ile çalışanımız olmanız halinde hizmet akdi ve işe yatkınlık ile ilgili her türlü veri, İşyeri Güvenliğine ilişkin güvenlik amaçlı görüntü kayıtları, veri sahibi tarafından teklif verilen, satın alınan ve veri sahibi için uygun olduğu tespit edilen ürün, proje ve hizmetler, Civaner ile elektronik posta yazışmaları, mektup veya sair vasıtalar aracılığı ile gerçekleştirilen işlem ve eylemlere dair bilgiler, satış kanallarındaki talep ve işlem bilgileri gibi satış aracılığı ile elde edilen veriler, tedarik sürecinde, süreç içinde faaliyet için gerekli veriler, tahsilat ve fatura düzenlenmesi için gerekli veriler; şirketimizin meşru menfaati için veri işlemenin zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halleri, ilgili kişinin kişisel verisini alenileştirmesi, şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi, sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgi olması, kanunlarda açıkça öngörülmesi, ilgili kişinin açık rızasının bulunması hallerinde; Kanuna, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, doğru ve gerektiğinde güncel olma, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uymak şartı ile ve Kanun’ un alınmasını öngördüğü bütün idari ve teknik önlemleri almak, kişisel verilerin aktarılmasını yine Kanun’ un belirlediği şartlara uygun olmak şartı ile yapmak üzere işlemektedir. Bu koşulların bulunmaması halinde; kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmak için Şirketimiz kişisel veri sahiplerinin açık rızalarına başvurmaktadır.
• Şirketimizle ticari, iş, hizmet akdi ve/veya herhangi başka bir sebeple temas kuran kişilerin sağlık, hukuki ve ticari güvenliklerinin korunması konusunda,
• Şirketin fiziki ortamında güvenliğinin sağlanması,
• Şirketimizin taraf olduğu hukuki işlerin takibinin yapılabilmesi, yasa gereği resmi kurumlara gerekli bildirimlerin yapılabilmesi,
• Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi,
• Çalışanlar bakımından; özlük dosyasının oluşturulması, işin gereklerini sürekli olarak yerine getirmeye ehil olup olmadığının tespiti, sağlık dosyası oluşturulması, İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki önlemlerinin alınması, yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
• İş başvurularının alınabilmesi ve değerlendirilebilmesi,
• Çalışanların kanundan ve hizmet sözleşmesinden doğan hakları gereği şirket yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
• Şirketimiz tarafından yürütülen finans operasyonları, iletişim ve pazar araştırması aktiviteleri, satın alma operasyonları, üretim ve kalite süreçleri ve operasyonları,
• Sözleşmelerinin gereklerinin yerine getirilmesi, fatura tanzimi ve tahsilat işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
• Pazarlama faaliyetlerinin planlaması ve yürütülmesi,
• Hukuk işlerinin icrası/takibi, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini,
• Dış kaynaklardan hizmet alımı yapılması, kendi uzmanlık alanına girmeyen konularda hizmet alınabilmesi,
• Şirket tesis ve işletmelerinin genel ve ticari güvenliğinin temin edilebilmesi amacıyla (mahremiyetin gerektirdiği alanlar hariç olmak üzere), KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ziyaretçilerin, çalışanların ve diğer ilgili kişilerin görüntü kaydı alınmakta ve bu kayıtlar işlenme amaçlarına uygun süre zarfında elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır.
• Şirket ticari faaliyetlerini gerçekleştirmek ve bu ticari faaliyet doğrultusunda oluşan şirket içi iş süreçlerinin yönetimi amacıyla ve bunlarla sınırlı olmamak üzere benzer amaçlarla
Kişisel verileriniz, otomatik ya da manuel yöntemlerle, internet sitesi, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmakta ve elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanmaktadır. Şirketimiz tarafından temin edilen ve saklanan kişisel verilerinizin uygun ve güvenli şekilde saklanmaları, yetkisiz erişime maruz kalmamaları, hasar ve zarar görmemeleri amacıyla gerekli tüm idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.

Kişisel verileriniz, size bildirilen amaç ve kapsam doğrultusunda kullanılmak kaydı ile işlenecek ve yasal saklama süresince veya böyle bir süre öngörülmemişse işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işlenecektir. Bu süre sona erdiğinde, kişisel verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile Şirketimizin veri akışlarından çıkarılacaktır.
Veri sorumlusunun meşru menfaatinin olduğu durumlarda, kanunun buna cevaz vermesi şartıyla işlenme amacının ve ilgili kanunlarda belirtilen sürelerin de sona ermesine rağmen veri sahiplerinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla kişisel veriler saklanabilecektir. Bahsi geçen zamanaşımı süresinin sona ermesinin ardından kişisel veriler, silinecek, yok edilecek yahut anonim hale getirilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
KVK Kanunu’nun 8.ve 9. Maddelerine uygun olarak Şirketimiz kişisel verileri, Şirketimizin ticari faaliyetlerinin yerine getirilmesi maksadıyla oluşturulması zorunlu olan stratejilerin temini amacıyla hissedarlarımıza, diğer kanunlar tarafından zorunlu olması sebebiyle ve talep eden kurumun hukuki yetkisi dahilinde olmak kaydıyla ve talep edilen amaçla sınırlı olarak yetkili kamu/özel kurum ve kuruluşlar ve gerçek kişilere, vergi ve benzeri danışmanlara, yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişilere, kurum ve kuruluşlara aktarmaktadır.

KVKK GEREĞİ HAKLARINIZ
Kişisel veri sahibi olarak , kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini, işlenmişse buna ilişkin bilgi, işlenme amacını ve bunların amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI İLE İLGİLİ BAŞVURU YÖNTEM VE ŞEKLİ:
Kişisel veri sahibi olarak bizzat veya kişisel veri konusunda düzenlenmiş olan özel vekaletname olması kaydıyla vekil marifetiyle yukarıda sayılan haklarınızi şirket merkezimize yazılı olarak bizzat, noter kanalı ile veya elektronik posta adresi vasıtasıyla iletebileceklerdir.
Başvuru içeriğinde gerekli bilgiler; Başvuru sahibinin, Ad, Soyad bilgisi, T.C. vatandaşı ise TC kimlik numarası, değil ise uyruğu ile birlikte pasaport numarası veya var ise kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, talep konusu ve talep konusuna istinaden gerekli bilgi ve belgeler.

Posta Adresi: Civaner Makina Endüstrisi İç ve Dış Tic. A.Ş.
Sultançiftliği Mah. Atatürk Cad. No:7A/1 Çekmeköy/İstanbul
Elektronik Posta Adresi: [email protected]

Kişisel veri sahipleri tarafından Şirketimize iletilen talep ve başvurulara yönelik cevabı en geç 30 gün içinde fiziken, posta yoluyla veya elektronik olarak ilgili veri sahibine ulaştıracaktır. Yasa gereği, Şirketimizin talepte bulunandan ek bilgi talep etme hakkı ve maliyet gerektirmesi halinde maliyeti talep edene yükleme hakkı bulunmaktadır. Şirketimizin verdiği yanıta karşı kişisel veri sahibinin KVK Kanunu gereği süresi içinde KVK Kurulu’na şikayette bulunma hakkı mevcuttur.
Bu web sitesinde çerezler kullanılmaktadır.
İçeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sunmak ve trafiği analiz etmek için çerezler kullanıyoruz. Sitemizi kullanımınızla ilgili bilgileri ayrıca sosyal medya, reklamcılık ve analiz iş ortaklarımızla paylaşabiliriz. İş ortaklarımız, bu bilgileri kendilerine sağladığınız veya hizmetlerini kullanırken topladıkları diğer bilgilerle birleştirebilir. Çerezler hakkında daha fazla bilgi almak için Gizlilik ve Çerez (Cookie) Politikası'nı inceleyebilirsiniz.